Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

Så här hjälps vi åt med vinterväghållningen
Fastighetsägare
Som fastighetsägare har du ansvar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning på gångytan i anslutning till fastigheten. Snö och is som faller från tak ner på gångytan måste fastighetsägaren ta bort. Skotta ner snö och is från taket för att undvika olyckor.
Tänk också på att försöka hålla området kring brevlådan och fram till soptunnan snö- och isfritt samt sandat så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan komma fram.

Bilförare
Försök att undvika parkering på gatorna när snöröjning kan tänkas ske.

Cyklister
Använd i första hand cykelvägarna. Parkera cykeln så att den inte försvårar för gående att ta sig fram eller hindrar plogningen.

Prioritering vid snöröjning av kommunala gator och vägar
Vi gör första insatsen när snödjupet är mer än fem centimeter.
Vi prioriterar branta backar. Dessa plogas och saltas enligt ett speciellt backprogram.
Gång- och cykelvägar till hållplatser, resecentrum, kommunala anläggningar och parkeringar plogas efter att de prioriterade backarna är färdiga. Därefter plogas de mindre trafikerade gator.
Halkbekämpning utförs efter slutförd plogning.
Vi har beredskap mellan första november till sista mars.

Hämta grus
Du kan hämta grus för halkbekämpning på Gustavas plats i Älvängen, på driftkontoret i Emylund (Älvängen) och i Brandsbo (Nol).

Flera nyheter»
I samband med höstens trädgårdsbestyr, vill vi uppmana fastighetsägare att se till växtligheten vid gator och infarter så att den följer Kommunens bestämmelser.

Tänk på att häckar och träd har vävt upp under säsongen och därmed kanske hamnar utanför de angivna mått som gäller.

Se bestämmelserna under Hemsidans rubrik FASTIGHETSÄGARE, - Fastighetsutfarter resp. Fri sikt.
Flera nyheter»