Timmerupplag vid våra vägar.

Du måste alltid ha tillstånd! 

 

Kontakta vägföreningens styrelse om timmerupplaget skall placeras inom eller i omedelbar närhet av vägområdet.

 

Vägföreningen får, på ägarens bekostnad, transportera bort timmer som lagts upp utan tillstånd.

Vältans placering.

Det är vägföreningen som, utifrån vägens utformning och användningsområde, bestämmer var vältan ska placeras.

En välta bör dock ha ett minsta avstånd till vägkanten på 1,5 – 3 meter.

Vid grupplastning ska avståndet från vältan till bortre vägkanten vara minst 5,5 meter.

Av trafiksäkerhetsskäl rekommenderas, för vägar med större trafikmängder, att de säkerhetszoner som anges för allmän väg tillämpas.

Ditt ansvar för upplaget.

Upplag får inte anordnas så att.

 

Vattenavrinningen från vägen försvåras

Snö kan hopas på vägbanan

Snöplogning hindras

Skador uppkommer på vägbanan, diken eller slänter

 

Det finns risk för att virke rasar in på vägbanan.

Vägbanan skall hållas ren.

Spill ska tas bort från vägen.

 

Du är skyldig att ta bort avverkningsrester och liknande som hamnar på vägen när du lossar eller lastar timmer.

Det räknas till sådant som kan medföra fara eller olägenhet för trafikanterna.

Den som har förorsakat att något sådant finns på vägen är skyldig att avlägsna det omedelbart.