Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2015

Trots ett ganska kraftigt snöfall har våra snöröjare kört så det ryker för att få rent våra vägar. Kör försiktigt det kan vara halt.

Flera nyheter»

Styrelsen önskar alla fastighetsägare och entreprenörer en God Jul och Gott Nytt År. Snöjouren är igång, Kör försiktigt du är inte ensam på vägen.

Flera nyheter»

I början av oktober skulle arbetet för fiberanslutning i Nol varit påbörjat. Men då IP- Only inte lämnar en tidplan och att avtal om framtida underhåll och garantier inte är undertecknat av företrädare för IP-Only så kommer arbetet att försenas.

Flera nyheter»

Sänk farten det är inte ok att riskera att cyklister och gående blir påkörda bara för att du inte håller hastighetsgränsen.

Flera nyheter»

Sikten är inte alltid bra i alla korsningar. Ett bra sätt att minska risken för olyckor är att sänka farten. Hastigheten är alldeles för hög. Det är inte ok att köra så fort att mäniskor riskerar att skadas.

Flera nyheter»

Ledetvägen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att Nol-Alafors Vägförening inte sköter vägen eller brunnar. För att ni skall få snabbt resultat på er synpunkter så är det bästa att ni vänder er till kommunens driftledare.

Flera nyheter»

Det är vackert och härligt när träd och buskar växer och frodas.

Men häckar som växer utanför tomtgräns som blir för höga kan skymma sikten i korsningar eller begränsa framkomligheten på gång- och cykelvägar och skapar onödiga trafikfällor.
Det finns regler för hur växtligheten får breda ut sig.
Det skall vara fri höjd vid gatan på minst 4,7 meter. Buskar får inte vara högre än 0,7 meter i gatukorsning.
Det är du som fastighetsägare som är ansvarig om någon blir skadad eller att fordon repas.

Flera nyheter»

Reparation av våra vägar har startat vilket innebär dikning, asfaltering, justering av brunnar mm. Ett stort antal vägar är berörda vilket gör att det är ganska tidskrävande.  Vår entreprenör är NCC, deras anvisningar måste respekteras för vår trafiksäkerhet.

Flera nyheter»

Framkomligheten på vissa av på våra vägar är inte vad den skall vara. Som fastighetsägare är du skyldig att åtgärda så att det blir fri sikt och att den fria höjden är minst 4,6 meter över vägbanan.

Flera nyheter»

Samtliga PDF-Filer fungerar att öppna och har fungerat hela tiden därimot var det två länkar som inte fungerade vilket är åtgärdat. Om filerna inte fungerar så beror felet troligen på din dator.

Flera nyheter»

Sopning

Vårstädning har startat och kommer att genomföras så snabbt som möjligt. Sopning i Ale Kommun samordnas av alla vägföreningar och kommunen. Detta innebär att några kan få vänta lite längre, men i istället blir kostnaden för sopningen betydligt billigare än att varje förening utför detta själva.

Flera nyheter»

Just nu pågår ett arbete inom kommunen för att förändra väghållaransvaret. Detta är en lång process som kan ta upp till 10 år beroende på hur det hanteras. Styrelsen för vägföreningen är positiv till att så sker och att en dialog finns mellan vägföreningen och Ale kommun. Mer information finns på Ale kommuns hemsida. Styrelsen kommer att informera efterhand som övertagandet fortskrider. Styrelsens mål är naturligtvis att Ale kommun tar över väghållaransvaret inom hela vårt område, och att inte några nya vägföreningar startas inom detta.

Flera nyheter»

Ale kommun tar över huvudmannaskapet för Ledetvägen. Vägföreningen är endast berörd i begränsad omfattning. Vägföreningen sköter gångbanan från Nya Alingsåsvägen förbi fotbollsplanen. I övrigt är det Ale Kommun som sköter gångbanor utmed Ledetvägen.

Flera nyheter»