Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2016

Styrelsen för Nol-Alafors Vägförening önskar alla sina medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

På grund av det omfattande återställningsarbetet efter "Fibernedgrävning" har mycket av det inplanerade jobbet med förbättringar av våra vägar under innevarande säsong senarelagts. Vi hoppas att en del av detta jobb dock kommer att genomföras under året eller senast under kommande vår.

 

Flera nyheter»

När det gäller schaktarbeten på våra vägar, hänvisar vi till gällande regelverk inom Ale Kommun.
Dessa bestämmelser kan man ta del av genom att länka in på Kommunens Hemsida.
Se där länk till Handbok "Arbete på Väg".

Flera nyheter»

Fiberkabel

Nedgrävning och framdragning samt installation av "Fiberkabel" har nu genomförts av IP Only till de fastighetsägare som beställt detta.
Återställningsarbeten i gator kommer Ale Kommun att svara för men som vi förstår är både längden och omfattningen av detta arbete stor och drar ut i tiden under hösten.
Styrelsen undersöker nu hur tidplanen för detta arbete ser ut och återkommer så fort vi vet mer.
Akuta problem kan meddelas via vår länk under rubriken FELANMÄLAN.
 

Flera nyheter»

I samband med höstens trädgårdsbestyr, vill vi uppmana fastighetsägare att se till växtligheten vid gator och infarter så att den följer Kommunens bestämmelser.
Tänk på att häckar och träd har växt under säsongen och därmed kanske hamnar utanför de angivna mått som gäller.
Se bestämmelserna under Hemsidans rubrik FASTIGHETSÄGARE, - Fastighetsutfart resp. Fri sikt.

Flera nyheter»

I samband med vårens trädgårdsbestyr vill vi uppmana fastighetsägare att se till växtligheten vid infarter och gator så att de följer Kommunens bestämmelser.
Tänk på att häckar och träd växer sig vidare under säsongen och därmed kanske hamnar utanför de angivna ramarna.
Se bestämmelserna under Hemsidans rubrik FASTIGHETSÄGARE , -Fastighetsutfart resp. Fri sikt. 

Flera nyheter»

Under april månad kommer den årliga sandupptagningen att ske efter vinterns grusning på våra vägar.

Flera nyheter»

i Medborgarhuset, Alafors

den 14 mars 2016 kl 19.00

På dagordningen sedvanliga årsmöteshandlingar såsom årsberättelse, bokslut och vägavgift samt fastställande av debiteringslängd 2016 och fastställande av förfallodag för debitering 2016-04-30.

Kallelse med alla handlingar kommer att finnas tillgängliga hos sekreteraren, ordförande, Tempo i Nol samt här på hemsidan.


Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2016.

Motion från Ale kommun har inkommit angående intresseanmälan för kommunalt övertagande av allmän platsmark inom vägsamfälligheten.

Flera nyheter»

Snöröjarna kör för fullt för att få rent på vägar och gångbanor. Om du nu parkerar där det är olämpligt, så riskerar du att själv få gräva fram bilen. Eller att plogning uteblir på din gata för gatan inte är framkommlig på grund av felparkerade bilar. Dagens snöröjningsmaskiner är betydligt större och kräver att du parkerar där det är tillåtet.

Flera nyheter»

Trots plogning och sandning kan det vara fläckvis halka. Ta det lugn.

Flera nyheter»