Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2017

Styrelsen för Nol-Alafors Vägförening önskar alla i vårt område en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Vi tackar alla för ett bra samarbete under det gångna året och ser fram emot ett bra 2018.

Styrelsen 

Flera nyheter»

Nu är det dags för arbete med Fibernät del 2 i området Nol och Alafors.
Arbetet startade i slutet på november och beräknas vara genomfört till mitten på december 2017.
Schakter i trädgårdar är i stort sett klart.
IP-Only och Netel hoppas på ert överseende när man är på din gata och arbetar och vädjar om er hjälp att undvika att parkera på gatan när arbete pågår. Detta för att arbetet skall gå så snabbt som möjligt.

Har ni några frågor angående detta arbete, kontakta Netel via e-post eller telefon.
E-post:    kund@netel.se
Tel:          0733-85 86 69

Flera nyheter»

Så här hjälps vi åt med vinterväghållningen

Nol-Alafors Vägförening följer Ale Kommuns principer vid de vägavsnitt som förvaltas och sköts av Vägföreningen.
Vi vill därför hänvisa till de riktlinjer som upprättats för Ale Kommun.

Det är viktigt att vi som medborgare och fastighetsägare inom Kommunen förstår svårigheten med att upprätthålla en god vinterväghållning för alla, i synnerhet under pågående oväder.

Tillgången på "snöskottare" (maskin och förare) är begränsad och det behövs arbetstid att köra igenom alla vägar och områden som blir berörda.

Det har framkommit synpunkter på att ekipagen i något fall kört för fort och kanske inte tagit tillräcklig hänsyn till rådande omgivning.

Vägföreningen vill uppmärksamma på att de utsedda förarna på intet sätt medvetet kör eller hanterar snöröjningen vårdslöst.
Det är också så att vinterväghållarna inte kan pausa för att släppa fram trafik och fotgängare som är på väg till sina arbeten och skolor.
Här måste vi ha förståelse för att röjningen är en förutsättning för att både fordon och människor skall kunna ta sig till sina arbetsplatser, skolor och stationer för kollektivtrafik.

När vinterväghållarna är i närheten - iakttag försiktighet och lämna företräde så att de kan göra sitt jobb för oss.

Fastighetsägare
Som fastighetsägare har du ansvar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning på gångytan i anslutning till fastigheten. Snö och is som faller från tak ner på gångytan måste fastighetsägaren ta bort. Skotta ner snö och is från taket för att undvika olyckor.
Tänk också på att försöka hålla området kring brevlådan och fram till soptunnan snö- och isfritt samt sandat så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan komma fram.

Var uppmärksam på och ta bort nedhängande grenar från träd och buskar så att dessa inte hindrar vinterväghållarna i sitt jobb.

Bilförare
Undvik parkering på gatorna när snöröjning kan tänkas ske.

Cyklister & Fotgängare
Använd i första hand cykelvägarna och trottoarer. Parkera cykeln så att den inte försvårar för gående att ta sig fram eller hindrar plogningen.

Iakttag försiktighet och håll undan för snöröjare så att olyckor undviks. Släpp fram vinterväghållarna och deras maskiner så att de kan fullfölja sitt jobb.

Visa hänsyn och hjälp våra snöröjare i sitt arbete så tjänar vi alla på att snön kommer bort fort och att halkbekämpningen kan genomföras.

Prioritering vid snöröjning av kommunala gator och vägar
Vi gör första insatsen när snödjupet är mer än fem centimeter.
Vi prioriterar branta backar. Dessa plogas och saltas enligt ett speciellt backprogram.
Gång- och cykelvägar till hållplatser, resecentrum, kommunala anläggningar och parkeringar plogas efter att de prioriterade backarna är färdiga.
Därefter plogas de mindre trafikerade gatorna.
Halkbekämpning utförs efter slutförd plogning.
Vi har beredskap mellan första november till sista mars.

Hämta grus
Du kan hämta grus för halkbekämpning på Gustavas plats i Älvängen, på driftkontoret i Emylund (Älvängen) och i Brandsbo (Nol).

Flera nyheter»
I samband med höstens trädgårdsbestyr, vill vi uppmana fastighetsägare att se till växtligheten vid gator och infarter så att den följer Kommunens bestämmelser.

Tänk på att häckar och träd har vävt upp under säsongen och därmed kanske hamnar utanför de angivna mått som gäller.

Se bestämmelserna under Hemsidans rubrik FASTIGHETSÄGARE, - Fastighetsutfarter resp. Fri sikt.
Flera nyheter»

Som de flesta redan konstaterat, pågår ett omfattande arbete med att dels återställa genom asfalteringsjobb efter "fibernedgrävning" men också jobb efter att Kommunen restaurerat belysningsdelen på våra vägar.

Efter utbyte av belysningsstolpar och på flera håll även kabelbyten, håller Kommunen på med att återställa gator och mark där gräv- och schaktarbeten tidigare gjorts.

NCC har i början på juni även påbörjat de jobb som Vägföreningen beställt efter att vi besiktigat vägnätet.
De mest omfattande jobben är beläggning av Parkvägen, del av Bryggareliden samt del av Skyttelvägen.
Dessa jobb planeras vara utförda till slutet av juni.

Vi ber berörda fastighetsägare och medlemmar om överseende med de olägenheter detta medför.
 

Flera nyheter»

Vägföreningen har hållit årsmöte tisdagen den 14 mars.
Nedan återfinns Protokoll samt sedvanliga möteshandlingar. 

Flera nyheter»

Sandupptagning efter vinters isgrusning har påbörjats och genomförs i hela Kommunen under april månad.
Om du har möjlighet, så underlätta för "sopfordonet" när det befinner sig i ditt område genom att inte parkera där sandupptagning skall ske.

I samband med vårens trädgårdsbestyr, vill vi uppmana berörda fastighetsägare att se till häckar och träd vid gator och infarter så att vi följer Kommunens bestämmelser avseende fri sikt som bland annat syftar till bättre trafiksäkerhet och minskad risk för olyckor.
Tänk på att buskar och häckar växer vidare under säsongen och därmed hamnar utanför de angivna ramarna (måtten).
Se vidare under Hemsidans rubrik FASTIGHETSÄGARE  > FRI SIKT > FASTIGHETSUTFART. 

Flera nyheter»

Ale Kommun har påbörjat ett omfattande arbete med att "byta ut" vägbelysningar inom Kommunen.
Detta innebär att flera belysningsstolpar som är placerade på vägar som Vägföreningen ansvarar för också kommer att ingå i arbetet.
Vissa belysningar kan därför vara släckta på mornarna och eftermiddagarna.
Vi hoppas att ni som påverkas av arbetena har förståelse för att det ibland kan vara svårare att komma fram och ber er ta det försiktigt när ni kör förbi arbetsplatserna.  

Flera nyheter»

Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte tisdagen den 14 mars med start kl. 19 i Medborgarhuset Ledet.
Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 28 februari 2017.
Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.
Sedvanliga dokument och handlingar samt Dagordning för mötet kommer att presenteras senare.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda välkomna.

Flera nyheter»

Som fastighetsägare har du ansvar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning på gångytan i anslutning till fastigheten. Snö och is som faller från tak ner på gångytan måste fastighetsägaren ta bort. Skotta ner snö och is från taket för att undvika olyckor.
Tänk också på att försöka hålla området kring brevlådan och fram till soptunnan snö- och isfritt samt sandat så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan komma fram.

Du kan utan kostnad hämta mindre mängd (några hinkar) grus för halkbekämpning vid Brandsbo  underhållsdepå i Nol samt vid sanddepån i Alafors intill "gamla Kioskområdet".

Flera nyheter»