Jourtelefon vinterväghållning 0730-746524

loading...

Här förmedlar vi information till boende i Nol och Alafors om förvaltningen av era vägar.

 

Här publiceras vad som är på väg i planerat underhåll. 

 

Vi vill betona "våra vägar", eftersom du som fastighetsägare är delägare i vägarna.

 

Vår främsta uppgift är att underhålla befintligt vägnät, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker miljö.

 

Här finns regler och lagar som gäller för oss som samfällighet och dig som fastghetsägare.

 

Det finns även möjlighet att komma i kontakt med styrelsen och lämna förslag på vad ni anser kan förbättras i vår vägförening.

2018

Trafikverket har nu påbörjat arbeten i Alafors vid östra korsningen Alingsåsvägen - Nya Alingsåsvägen för att förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna. En mindre refug kommer att byggas och gång-/cykelvägen kommer att förlängas en bit.

Flera nyheter»

(Se även artikel i Alekuriren nr 25, vecka 26, 2018)

Under november 2018 inleds en omfattande marksanering vid "punkthusen" i Nol som Naturvårdsverket finansierar. Arbetet planeras vara klart till april nästa år 2019.

Området sträcker sig runt grusplanen vid Mossvägen och Folketshusvägen, parkeringsplatsen bakom vårdcentralen, fram till skolgården och förskolan. Nolbäcken omfattas också av saneringsprojektet.
Arbetet jämförs med 300 ton blyrester som skall köras bort med ca 1000 långtradar-transporter samt återfyllning till viss del.

Ett 2m högt säkerhesstaket kommer att uppföras runt saneringsområdet. Arbetet genomförs i etapper där ett område grävs ut först och sedan återfylls och täcks över innan nästa del påbörjas. Grävarbetena kommer att gå ner till ca. 3,5m djup.
Det första steget blir att dra om alla ledningar som hittats i saneringsområdet och säkerställa att nödvändiga funktioner som V/A och EL samt Tele/Fiber hålls i drift under projekttiden.

Vi ber alla som berörs av störningar och de olägenheter som självklart kommer att uppstå under detta pågående och omfattande jobb att ha förståelse för att detta inte är ett lätt jobb och att projektet kan stöta på oväntade problem som måste lösas akut.

Resultatet av saneringen kommer att bli odelat positiv och Alebyggen kan förhoppningsvis redan nästa år starta bygget med två "nya punkthus" med totalt 54 hyresrätter på Folketshusvägen och parkeringen som ofta har översvämmats vid häftiga regn kommer då att höjas.
Vi ser även fram emot att en ny förskola kommer att uppföras inom området.
 

Flera nyheter»

NCC har nu påbörjat de underhållsarbeten som planeras på våra vägar under innevarande säsong 2018.
Vi ber berörda att ha överseende med de olägenheter som kan uppstå när arbetsfordon och personal utför arbetet i ert område.
Var behjälplig med att inte parkera fordon så att det hindrar genomförandet.

Flera nyheter»

Återställningsarbete efter "Fibernedläggning" är uppstartat och genomförs nu inom vårt vägområde via Kommunens entreprenör NCC.
Vi hoppas på ert överseende, när man är på er gata och arbetar, och vädjar om er hjälp att undvika att parkera på gatan när arbete pågår. Detta för att arbetet skall gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Har ni några frågor angående detta arbete, kontakta Netel via e-post eller telefon.
E-post:     kund@netel.se
Tel:           0733-85 86 69

Flera nyheter»

Sandupptagning efter vinterns isgrusning har påbörjats och genomförs i hela Kommunen under april månad.
Om du har möjlighet, så underlätta för "sopfordonet" när det befinner sig i ditt område genom att inte parkera där sandupptagning skall ske.

I samband med vårens trädgårdsbestyr, vill vi uppmana berörda fastighetsägare att se till häckar och träd vid gator och infarter så att vi följer Kommunens bestämmelser avseende "fri sikt" som bland annat syfter till bättre trafiksäkerhet och minskad risk för olyckor.

Tänk på att klippa buskar och häckar med mariginal eftersom de växer och därmed kan hamna utanför de angivna ramarna (måtten) under säsongen.

Se vidare under Hemsidan rubrik FASTIGHETSÄGARE > FRI SIKT > FASTIGHETSUTFART.

Flera nyheter»

Vägföreningen har hållit sitt Årsmöte enligt plan tisdagen den 20 mars 2018.
Protokoll samt bilagor finns redovisade nedan.

Kallelse till Årsmöte:
Vägföreningen planerar att hålla sitt ordinarie Årsmöte tisdagen den 20 mars med start kl. 19 i Medborgarhuset Alafors.

På dagordningen utöver sedvanliga Årmötesärenden informerar vi om Kommunens övertagande av delar av föreningens vägnät.

Motioner som skall behandlas på mötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 2 mars 2018.

Kontakta Ordföranden Hans Hellman om du har något som önskas bli behandlat.

Årsmöteshandlingar såsom Dagordning samt sedvanliga dokument och handlingar för mötet finns tillgängliga på Hemsidan nedan och senare också på Tempo i Nol 14 dagar innan Årsmötet.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och berörda välkomna ! 

Flera nyheter»